Wakacje z fly.pl

Regulamin Promocji pod nazwą „Kupony rabatowe z fly.pl” 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Kupony

rabatowe z fly.pl” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343007, NIP 9512298527, REGON 142128030, kapitał zakładowy 2.000.000 zł (dalej „Organizator”).

3. Promocja trwa od 07.07.2017 r. do 31.08.2017 r. (dalej „Okres Promocyjny”). Organizator zastrzega prawo do zakończenia Promocji przed Okresem Promocyjnym w przypadku wyczerpania ilości Kuponów zgodnie z ust II pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Okres Promocyjny nie obejmuje Daty Ważności Kuponu, o której mowa w ust. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej, o której mowa w ust. V niniejszego Regulaminu.

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora dostępnego na stronie internetowej https://www.sklep.natural.pl („Strona Promocyjna”).

5. W ramach Promocji Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów wynikających z kodeksu cywilnego.

6.  Podmiotem realizującym Kupony, o których mowa w ust. II pkt. 4 jest FLY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277164, NIP 7010057382, REGON 140848782, kapitał zakładowy 1 001 000,00 zł. (dalej „FLY.PL”).

7. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Warunki wzięcia udziału w Promocji i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

2. Aby wziąć udział w Promocji należy:

a) w okresie od dnia 07.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 dokonać zamówienia na Stronie Promocyjnej za min. 109,00 zł brutto (słownie: sto dziewięć złotych 00/100);

b) lub/i: zapisanie się do newslettera sklepu.

3. Nagrodzonych zostanie pierwszych 1000 Uczestników którzy w okresie od dnia 07.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r. spełnią warunki udziału w Promocji, o których mowa w ust. II pkt. 2 powyżej.

4. Nagrodami są Kupony emitowane przez FLY.PL Sp. z o.o., które uprawniają posiadacza do ich wymiany na wybrane usługi turystyczne dostępne w ofercie FLY.PL Sp. z o.o., prezentowane na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl (dalej: „Kupony”)

5. Kupon zostanie przesłany na adres mailowy przypisany do konta Uczestnika na Stronie Promocyjnej po 24 godzinach od dostarczenia zamówienia.

III. Kupony

1. Kupony są znakami legitymacyjnym uprawniającymi posiadacza Kuponu do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne, dostępne w ofercie FLY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prezentowane na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl.

2. Kupony mogą być zrealizowane przy zakupie usług turystycznych, pakietów lotniczych (wycieczki lotnicze) znajdujących się w ofercie FLY.PL, prezentowanych na wskazanej stronie: www.wczasy.fly.pl

3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, ze zm.)

IV. Sposób realizacji Kuponów.

1. Kupony mogą być realizowane przez każdą osobę, która jest posiadaczem Kuponu.

2. Kupony mogą być zrealizowane wyłącznie na stronie internetowej: www.wczasy.fly.pl.

3. Kupon ważny jest do dnia 30.06.2018 r. (dalej „Data Ważności Kuponu”). Data Ważności Kuponu oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności za usługę. Termin realizacji usługi turystycznej może być późniejszy niż Data Ważności Kuponu. Po upływie Daty Ważności Kuponu Kupon nie może być realizowany.

4. Kuponów nie można łączyć i dokonywać zakupu jednej usługi turystycznej z wykorzystaniem kilku Kuponów, również wtedy, jeśli odbiorcami usługi będzie więcej niż jedna osoba.

5. W celu realizacji Kuponów posiadacz Kuponu kontaktuje się z FLY.PL za pomocą dowolnego kanału kontaktu, wskazanego na stronie internetowej: www.fly.pl/kontakt (infolinia, biuro sprzedaży, e-mail).

6. W momencie dokonywania rezerwacji usługi turystycznej przez telefon, kupujący usługę posiadacz Kuponu informuje, że płatność za nabywaną usługę będzie dokonywana z udziałem Kuponu.

7. Kupony nie kumulują się z innymi promocjami organizowanymi przez FLY.PL. Promocja dotyczy wybranych produktów turystycznych i nie obejmuje niektórych ofert, np. Nowa Itaka Sp. z o.o., Wezyr Holidays, Sun & Fun.

8. Minimalna wartość usługi turystycznej, której zakup może być dokonywany z użyciem Kuponu, jest wyznaczona nominałem Kuponu, niezależnie od ilości osób, których rezerwacja dotyczy.

9. Kupony nie mogą być zamienione na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce w przypadku gdy posiadany Kupon, opiewa na kwotę wyższą niż cena za nabywaną usługę turystyczną. Jeśli cena nabycia usługi turystycznej jest wyższa niż wartość Kuponu, kupujący usługę posiadacz Kuponu dopłaca różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być wnoszone w czasie Okresu Promocyjnego. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: sklep@natural.pl. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko jak również dokładny opis i powód reklamacji.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Kuponów posiadacz Kuponu może zgłaszać do FLY.PL, na adres: Fly.pl Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa, który jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację i rozliczanie Kuponów przedstawionych przez Uczestników Promocji.

4. Reklamacje będące następstwem zakupu, przy użyciu Kuponu, określonych usług turystycznych i/lub sposobu ich realizacji, posiadacz Kuponu winien składać zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizatora imprezy turystycznej, którą zakupił.

5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień do dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Dane osobowe

1. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu, o którym mowa w ust. II pkt. 2 niniejszego Regulaminu w celu wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Regulaminu, polegających w szczególności na przyznawaniu nagród, oraz dla celów marketingowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników przy dokonaniu Zamówienia jest Organizator Promocji.

2. Posiadacz Kuponu, przy realizacji Kuponów, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w Zamówieniu i przekazanych przy zakupie usługi turystycznej przy użyciu Kuponów, w informatycznej bazie danych FLY.PL, której administratorem jest FLY.PL, dla potrzeb realizacji Zamówienia oraz na potrzeby marketingowe FLY.PL

3. Posiadacz Kuponów wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych zawartych w Zamówieniu, podmiotom, które współpracują z FLY.PL przy realizacji Zamówienia.

4. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe Uczestnika będą chronione w sposób przewidziany Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w prawnie uzasadnionych przypadkach.

5. Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji lub wykonywanie uprawnień w Promocji określonych niniejszym Regulaminem.

VII. Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne.

3. Regulamin jest dostępny na stronie Organizatora www.sklep.natural.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie Okresu Promocyjnego bez podania przyczyny; pozostaje to jednakże bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana z wyprzedzeniem, na stronie internetowej Organizatora wskazanej powyżej.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.