Regulamin kuponów rabatowych FLY.PL (ważny do 16.08.2017) >>>

Regulamin Sklepu Internetowego

Najważniejsze informacje dla użytkownika

Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów w sposób bezpieczny i wygodny. Płatności w sklepie są obsługiwane przez zaufanego partnera PAYU i odbywają się online. Zgodnie z przepisami prawa każdy kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań badź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu (22) 490 69 67 lub mailowo sklep@natural.pl 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin oznacza Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.natural.pl
 2. Sklep internetowy ("Sklep") to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych w nim określonych.
 3. Sprzedawcą jest Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366, numer NIP 951-229-85-27, numer REGON: 142128030, numer KRS 0000343007, adres korespondencyjny: ul. Puławska 366, 02-796 Warszawa; adres mailowy sklep@natural.pl oraz telefon
 4. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
 7. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta bądź z pominięciem tego procesu.

II. Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji Regulaminu w całości. 
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient:

a) zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy, wystawienia faktury / rachunku , prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) wprowadza dane osobowe, które są zgodne z prawdą, w tym: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adresu zamieszkania (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi identyfikacyjnymi),

 1. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony "Akceptuję Regulamin" w trakcie procedury rejestracji Klienta, lub w trakcie dokonywania zakupu bez rejestracji.
 2. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzania zmian warunków Regulaminu w każdym czasie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie (14) czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

III. Rejestracja Klienta

 

 1. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego w sklepie internetowym i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

 

IV. Zakupy z pominięciem rejestracji

 

 1. W celu dokonania zakupu bez rejestracji, Klient wybiera opcję "Szybkie zakupy"
 2. Zamiast logowania Klient wpisuje w przeznaczonym do tego miejscu dane niezbędne do potwierdzenia i realizacji zamówienia.
 3. Opcja zakup bez rejestracji przeznaczona jest do jednorazowego zakupu produktów oferowanych przez Sklep. Przy ponownym korzystaniu z usług Sklepu w przypadku tej opcji niezbędne jest każdorazowe uzupełnianie danych, o których mowa powyżej.

 

V. Dane osobowe

 

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f)  numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą. 

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 

VI. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu.
 2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie.
  3. Wysyłka zamówionego produktu następuje w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia lub tego samego dnia, gdy zamówienie zostaje złożone do godziny 14.00 z opcją dostawy K-EX Express Plus. Zamówiony produkt wysyłamy na adres zamieszkania klienta za pośrednictwem Kuriera Poczty Polskiej lub K-EX w zależności od wybranego sposobu dostawy. Klient otrzyma zamówiony produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Koszty wysyłki uzależnione są od sposobu dostawy oraz wartości zamówienia. Przy wartości powyżej 119 zł dostawa jest bezpłatna.
 3. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
 6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.
 7. Płatności elektroniczne dokonywane są za pomocą portalu PayU.


VII. Ograniczenia sposobu korzystania ze Sklepu

 

 1. Korzystanie ze Sklepu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. 
 2. Korzystanie ze Sklepu polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 
 3. Klient ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania sprzętu używanego do korzystania ze Sklepu jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3 Regulaminu. 
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sklepu płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Klient nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 (czternastu) dni. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie ma zastosowania w przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) dane Klienta,

b) określenie reklamowanego produktu,

c) określenie stwierdzonych wad,

d) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

 1. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3 Regulaminu:

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Puławska 366

02-796 Warszawa

 1. Jeżeli Klient żąda wymiany produktu albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 2. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej. 3. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.