REGULAMIN SERWISU I SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ NATURAL PHARMACEUTICALS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Natural Pharmaceuticals w Serwisie oraz zasady sprzedaży Towarów na odległość, w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania zamówień i dostawy Towarów i Usług, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Towarem i zamówionymi Usługami (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy), zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. 

 2. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego i Serwisu. 

 3. Sklep Internetowy i Serwis prowadzi Natural Pharmaceuticals.

 4. Serwis oraz działający w jego ramach Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów oraz świadczenia Usług), umożliwiającą Klientowi zapoznanie się z Usługą, z Towarami, z ich cenami i dostępnością, oraz umożliwiającą zawarcie Umowy Sprzedaży i umowy na świadczenie Usług drogą elektroniczną. W tym celu Natural Pharmaceuticals udostępnia Klientowi odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Korzystanie z Serwisu (w tym Sklepu Internetowego) oraz Usług przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) kolorowy ekran o minimalnej rozdzielczość 320x200 pikseli,

  b) zainstalowane oprogramowania służące otwieraniu i wyświetlaniu plików o formacie PDF, 

  c) łącze internetowe, 

  d) zainstalowaną przeglądarkę internetową, zgodną ze standardem HTML w wersji minimum 4.01 z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 6. Klient korzystający z Serwisu (w tym Sklepu Internetowego) zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Natural Pharmaceuticals pod adresem internetowym https://sklep.natural.pl/ oraz na stronach internetowych promujących poszczególne Towary oferowane przez Natural Pharmaceuticals i umożliwiających ich zakup od Natural Pharmaceuticals lub skorzystanie z niektórych Usług, tzw. Landing Pages (stron internetowych należących do Natural Pharmaceuticals), za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Usłudze (i skorzystać z Usługi), o Towarach, ich cenie i dostępności oraz kupić Towar oraz zlecić jego Dostawę; 

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Natural Pharmaceuticals w domenie natural.pl, z wykorzystaniem którego Natural Pharmaceuticals świadczy Usługi wskazane w Regulaminie; 

 3. Usługa lub Usługi - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Natural Pharmaceuticals drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) na zasadach określonych w Regulaminie. Natural Pharmaceuticals, na zasadach określonych w Regulaminie, świadczy Usługę wyświetlania zawartości Serwisu, Usługę umożliwiającą sprzedaż Towarów przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz nabywanie Towarów na Podstawie Umowy Sprzedaży, założenia i prowadzenia Konta, usługę umożliwiającą wybór i zakup Towaru poprzez Konto oraz, jeżeli Klient wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Klientowi Newsletter;

 4. Newsletter  - informacje, w  tym informacje handlowe w  rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Natural Pharmaceuticals, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Natural Pharmaceuticals;

 5. Natural Pharmaceuticals - Natural Pharmaceuticals Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343007, posiadająca numer NIP: 951-229-85-27, REGON: 142128030, numer BDO: 000018583, kapitał zakładowy: 2.000.000 złotych; e-mail: bok@natural.pl; telefon: 22 490 69 67;

 6. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu, ze Sklepu Internetowego (w tym Landing Pages), w tym w szczególności dokonująca zakupów Towarów (również za pośrednictwem Infolinii i kuponów zamówienia) lub korzystająca przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość z Usług;

 7. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Natural Pharmaceuticals na odległość czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Towarów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, Usługach, zasadach funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie; Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: 22 490 69 67 (koszt 1 minuty połączenia zgodny z taryfikatorem operatora); Infolinia jest czynna w godzinach: poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00 (z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy); 

 9. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Natural Pharmaceuticals dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień w Sklepie Internetowym i zawieranych Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierać Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz umowy Dostawy Towaru;

 10. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Natural Pharmaceuticals w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym („Koszyk” nie jest dostępny na stronach Landing Pages);

 11. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Klienta przez system teleinformatyczny Natural Pharmaceuticals;

 12. Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

 13. Zamówienie - oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Klienta, w sposób umożliwiający Natural Pharmaceuticals identyfikację Klienta, precyzujące ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość;

 14. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 15. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Natural Pharmaceuticals, w szczególności suplementy diety;

 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals. Natural Pharmaceuticals umożliwia zawieranie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii (telefonicznie) oraz listownie (przy wykorzystaniu kuponu zamówienia). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia. Postanowienia Regulaminu stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana (wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Natural Pharmaceuticals a Klientem będącym Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru);

 17. Dostawa Towaru - umowa o świadczenie usług transportu Towaru, w miejsce wskazane przez Klienta w Zamówieniu. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 18. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna zawierająca w temacie potwierdzenie zamówienia, doręczona na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, potwierdzająca że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Natural Pharmaceuticals.

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie (w tym w Sklepie Internetowym) poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Zdjęcia i  opisy Towarów zamieszczone w  Serwisie (w  tym w  Sklepie Internetowym) są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Serwisie (w tym w Sklepie Internetowym) może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Serwie (w tym w Sklepie Internetowym) specyfikacji oraz oznaczeń danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Natural Pharmaceuticals lub Natural Pharmaceuticals wobec Klientów będących Konsumentami.

IV. TOWARY

 1. Natural Pharmaceuticals sprzedaje Towary:

  a) w ramach jednorazowych dostaw albo

  b) w  ramach programów regularnej dostawy wysyłkowej (okresowo powtarzalne dostawy w  ramach subskrypcji).

 2. Informacja o tym, czy przedmiot Umowy Sprzedaży jest pojedynczym Towarem, czy częścią programu regularnej dostawy wysyłkowej jest podana w informacjach zamieszczonych przy Towarze w Sklepie Internetowym, podawana przez konsultanta Infolinii lub zamieszczona w drukowanych materiałach reklamowych Natural Pharmaceuticals.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pojedynczego Towaru nie jest w żaden sposób uzależnione od zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów, chyba że takie powiązanie wynika ze szczególnej oferty zaprezentowanej Klientom przez Natural Pharmaceuticals. Sprzedający nie wiąże wykonania swojego zobowiązania wynikającego z zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży dotyczącej pojedynczego Towaru z koniecznością zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów.

V. CENA ZA TOWARY

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Natural Pharmaceuticals podawane są w polskich złotych (PLN).

 2. Ceny prezentowane przez Natural Pharmaceuticals wyrażone są wartościami brutto.

 3. W przypadku Umów Sprzedaży Towarów w ramach programów regularnej dostawy wysyłkowej, cena za taki Towar może ulec zmianie, przy czym zmiana taka może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT odnoszącej się do Towarów – w takiej sytuacji cena Towaru ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ceny Towarów zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Natural Pharmaceuticals wysyła do Klienta stosowne pismo informujące o zmianie ceny. Klienta w takim przypadku ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia informacji o zmianie ceny Towaru, ze skutkiem opisanym w pkt. XII, poniżej.

VI. KORZYSTANIE Z SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

A. Założenie Konta i Korzystanie z Serwisu i Sklepu Internetowego bez założenia Konta

 1. Dostęp do Serwisu i możliwość złożenia zamówienia i dokonania zakupu Towarów przez Klienta możliwy jest na dwóch poziomach: (i) po zarejestrowaniu Konta i (ii) bez rejestracji Konta (formuła „gość”). 

 2. Rejestracja (założenie Konta) nie jest konieczna do złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Klient może założyć Konto w toku procedury składania Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym (nie dotyczy Zamówień składanych poprzez Landing Pages), jak również poza tą procedurą. 

 4. Klient zakładający Konto w toku procedury składania Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia na Towary, zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Natural Pharmaceuticals danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta oraz jego numer telefonu oraz adres Dostawy Towaru.

 5. Klient zakładający Konto poza procedurą składania Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Natural Pharmaceuticals danych koniecznych dla jego identyfikacji i zawarcia umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta i w przypadku wyrażenia na to zgody Klienta – wysyłki Newslettera. Danymi koniecznymi, o których mowa powyżej są: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

 6. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło.

 7. Klient może korzystać z pozostałych funkcjonalności Serwisu oraz składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym bez konieczności zakładania Konta, tj. w formule „gość”.

 8. Po złożeniu Zamówienia (jeżeli Konto było zakładane w toku procedury składania Zamówienia) lub po wypełnieniu przez Klienta formularza elektronicznego w celu założenia Konta i jego zapisaniu (jeżeli Konto było zakładane poza procedurą składania Zamówienia), Natural Pharmaceuticals rozpoczyna świadczenie Usługi - udostępnia i rejestruje Konto dla Klienta oraz, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, rozpoczyna dostarczanie Klientowi Newslettera.

B. Inne postanowienia

 1. Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły „gość”, zgodnie z pkt. VI.A, powyżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals umowy o świadczenie Usług.

 2. Natural Pharmaceuticals udostępnia Konto za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z chwilą rejestracji Konta.

 3. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenia Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta: 

  a) w przypadku Usługi udostępniania zawartości Serwisu – z momentem wejścia przez Klienta na stronę URL Serwisu; 

  b) w przypadku Usługi udostępniania Konta - z chwilą założenia Konta; 

  c) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wyrażenia przez Klienta woli na świadczenie konkretnej Usługi (np. Usługa Newslettera).

  Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Natural Pharmaceuticals jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego (na poszczególnych stronach Landing Pages prezentowany jest jeden Towar lub niektóre Towary), na żądanie Klienta. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

 5. Usługa dostępu do zawartości Serwisu, dostarczania Newslettera, założenia i prowadzenia Konta świadczona przez Natural Pharmaceuticals jest nieodpłatna.

 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usługi może ją wypowiedzieć (Klient może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie za pośrednictwem Infolinii (w przypadku wypowiedzenia składanego przez Klienta), pocztą, pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Natural Pharmaceuticals może ją wypowiedzieć w przypadku: 

  a) zmiana zakresu lub świadczenia Usług, do których zastosowanie mają zapisy Regulaminu, poprzez zmianę, wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Natural Pharmaceuticals dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; 

  b) planowania zakończenia świadczenia Usług przez Natural Pharmaceuticals; 

  c) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług przez Natural Pharmaceuticals mająca wpływ na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów. 

  Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte oraz Zamówień, które zostały złożone przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi.

 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim z użyciem odpowiedniego Loginu i Hasła. Klient zobowiązany jest do zachowania swojego Loginu i Hasła w poufności i nieujawniania go osobom trzecim.

 8. Promocje w sklepie nie łączą się.

 9. W zamówieniu można użyć maksymalnie jednego kodu rabatowego.

VII. ZAMÓWIENIE TOWARÓW. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

  a) przy wykorzystaniu kuponu zamówienia zamieszczonego w drukowanych materiałach marketingowych Natural Pharmaceuticals,

  b) poprzez kontakt z Infolinią,

  c) w Sklepie Internetowym - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła (nie dotyczy zamówień składanych za pośrednictwem Landing Pages), lub

  d) w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem formuły „gość” - tj. bez uprzedniego rejestrowania Konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym.

 2. Klient bez względu na sposób złożenia Zamówienia zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. W celu złożenia i realizacji Zamówienia wymagane może być również podanie innych danych kontaktowych Klienta, tj. adresu e-mail lub numeru telefonu. 

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 17.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługa może być niedostępna dla Klientów podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się w miarę potrzeb i jednorazowo nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 4. Zamówienia za pośrednictwem Infolinii (koszt 1 minuty połączenia jest zgodny z taryfikatorem operatora) Klient może składać przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 (z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy). W przypadku gdy to Natural Pharmaceuticals kontaktuje się za pośrednictwem Infolinii z Klientem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, kontakt taki może nastąpić również poza godzinami i dniami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.

 5. Informacje o głównych cechach i przedmiocie świadczenia – o Towarze, o cenie Towaru, wraz z ewentualną opłatą za wykonanie usługi Dostawy Towaru, jego właściwościach, oraz o czasie trwania Umowy Sprzedaży, lub o prawie wypowiedzenia Umowy Sprzedaży zawartej na okres nieoznaczony, ewentualnych miesięcznych płatnościach, wyświetlają się w Sklepie Internetowym przy zdjęciu Towaru oraz podawane są przez konsultanta Infolinii i zamieszczone w drukowanych materiałach marketingowych.

 6. W celu złożenia Zamówienia Klient - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt z Infolinią:

  a) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka poprzez Sklep Internetowy, lub poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego lub potwierdzając wybór konsultantowi Infolinii; 

  b) wprowadza dane do Dostawy Towarów. Opłata za Dostawę Towaru na adres wskazany przez Klienta jest wskazana przy Towarze; 

  c) wybiera sposób płatności spośród jednej lub kilku opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym lub u konsultanta Infolinii – jeżeli Natural Pharmaceuticals umożliwia dokonanie płatności za pomocą kilku sposobów płatności; 

  d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce Dostawy Towaru, dane Klienta oraz cenę za Towar, cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności; 

  e) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu; 

  f) potwierdza złożenie Zamówienia przyciskiem lub inną podobną funkcją albo potwierdza złożenie Zamówienia konsultantowi Infolinii.

 7. W przypadku gdy za pośrednictwem Infolinii Natural Pharmaceuticals kontaktuje się z Klientem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Natural Pharmaceuticals oraz dane osoby, w imieniu której telefonuje.

 8. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Natural Pharmaceuticals podaje Klientowi informacje dotyczące:

  a) głównych cech świadczenia Natural Pharmaceuticals; 

  b) oznaczenia przedsiębiorcy; 

  c) łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru; 

  d) prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży; 

  e) czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony - sposobu i przesłanek wypowiedzenia.

 9. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zostanie wysłane Potwierdzenie Zamówienia przez Natural Pharmaceuticals w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

 10. Klient może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. Natural Pharmaceuticals za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego w wybranym przez Klienta miejscu Dostawy Towaru na adres podany przez Klienta, wysyłając do Klienta Potwierdzenie Zamówienia.

 12. Natural Pharmaceuticals niezwłocznie poinformuje Klienta (pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie) w wypadku braku dostępności całości lub części Towarów objętych Zamówieniem. W wypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie, czy Zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone Zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Towarów objętych takim Zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Natural Pharmaceuticals (lub poprzez złożenie takiego oświadczenia telefonicznie). Natural Pharmaceuticals niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości Zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności Zamówionego Towaru (wszystkich zamówionych Towarów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z Zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego Zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Natural Pharmaceuticals dokona zwrotu ceny tych Towarów, w odniesieniu do których Zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient lub, w inny sposób - w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Natural Pharmaceuticals (np. na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).

 13. Treść złożonego w Sklepie Internetowym Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi w Koncie oraz w Potwierdzeniu Zamówienia. Treść Regulaminu znajduje się w Sklepie Internetowym pod adresem https:// natural.pl/ogolny-regulamin/.

 14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:

  a) w przypadku składania Zamówienia przy wykorzystaniu kuponu zamówienia - doręczenia Natural Pharmaceuticals wypełnionego kuponu zamówienia stanowiącego część materiału reklamowego Natural Pharmaceuticals. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii – doręczenia Natural Pharmaceuticals oświadczenia Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży (w odpowiedzi na potwierdzenie treści Umowy Sprzedaży proponowanej przez Natural Pharmaceuticals i wysłanej Klientowi pocztą lub pocztą elektroniczną); 

  b) w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego – doręczenia na serwer poczty elektronicznej, obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail zawierająca w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”);

   
 15. Stronami Umowy Sprzedaży są Klient i Natural Pharmaceuticals.

 16. Umowa Sprzedaży dotycząca pojedynczej dostawy Towaru jest zawierana na czas wykonania tej umowy.

 17. Umowa Sprzedaży Towarów w ramach programu regularnej dostawy wysyłkowej jest zawarta na czas nieokreślony. Klient może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, doręczając Natural Pharmaceuticals za pośrednictwem Infolinii, pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży Towarów w programie regularnej dostawy wysyłkowej wywiera skutek po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego czternaście (14) dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży.

 18. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Klienta z chwilą uiszczenia Natural Pharmaceuticals przez Klienta ceny za Towar, wraz z ceną za Dostawę Towaru.

 19. Klient będzie informowany przez Natural Pharmaceuticals o bieżącym statusie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem Infolinii (przez sms lub e-mail lub poprzez Konto lub przez Infolinię).

 20. Podczas korzystania z Serwisu i ze Sklepu Internetowego i przy składaniu Zamówień za jego pośrednictwem (jak również za pośrednictwem Infolinii i przy wykorzystaniu kuponów zamówienia), Klient zobowiązuje się do nieskładania fałszywych Zamówień (tj. w oparciu o nieprawdziwe dane osobowe, w tym adresowe, których podanie jest wymagane zgodnie z Regulaminem w celu świadczenia Usług lub złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży, np. nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy we wskazanej przez Klienta miejscowości). W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju Zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej), Natural Pharmaceuticals podejmie próby skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń Natural Pharmaceuticals ma prawo anulować Zamówienie i powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji. Natural Pharmaceuticals ma prawo odmowy przyjęcia Zamówienia Klienta, gdy Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie przez niego odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Natural Pharmaceuticals o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub gdy Klient nie opłacił terminowo dotychczas złożonych Zamówień (pozostaje w opóźnieniu z zapłatą za inne Zamówienia). W przypadku Klienta który nie opłacił terminowo dotychczas złożonych Zamówień (pozostaje w opóźnieniu z zapłatą za inne Zamó- wienia) Natural Pharmaceuticals może również uzależnić przyjęcie i realizację Zamówienia od dokonania przez Klienta płatności za Zamówiony Towar za pobraniem. Również w powyższych przypadkach Natural Pharmaceuticals podejmie próby skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia powyższych kwestii, w zależności od posiadanych danych kontaktowych i w zależności od stanowiska Klienta, Natural Pharmaceuticals ma prawo odmowy realizacji Zamówienia lub uzależnienia realizacji Zamówienia od dokonana przez Klienta zapłaty za Zamówienia za pobraniem.

 21. W przypadku promocji cenowych dotyczących pierwszej wysyłki Towarów (darmowa próbka Towaru) Natural Pharmaceuticals zastrzega sobie prawo do wysłania tylko jednego Towaru objętego promocją (jego darmowej próbki) na jedno gospodarstwo domowe zgodnie z warunkami promocji. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć jeden punkt adresowy niezależnie od osób w nich zamieszkujących i ich liczby. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono Zamówienia naruszające warunki takiej promocji, Natural Pharmaceuticals podejmie próby skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń Natural Pharmaceuticals ma prawo odmowy przyjęcia takiego Zamówienia.

 22. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

VIII. PŁATNOŚĆ

 1. Klient zawierając Umowę Sprzedaży zobowiązuje się zapłacić cenę za Towar i Dostawę Towaru.

 2. Cena Towaru oraz wynagrodzenie za Dostawę towaru w przypadku pojedynczego Towaru oraz pierwszego Towaru z programu regularnej dostawy wysyłkowej są płatne zgodnie z warunkami Zamówienia: przy odbiorze lub na numer konta bankowego wskazany w rachunku dołączonym do przesłanego Towaru w terminie wskazanym na blakniecie płatności, chyba że Klient uiścił cenę i wynagrodzenie za pośrednictwem Sklepu Internetowego (serwisów rozliczeniowych zgodnie z informacjami udostępnianymi w ramach Sklepu Internetowego).

 3. Niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty. 

IX. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z programu regularnej dostawy wysyłkowej następuje w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z programu regularnej dostawy wysyłkowej następuje najczęściej raz w miesiącu, najrzadziej raz w roku, zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.

 3. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Natural Pharmaceuticals wydaje Towar Klientowi w miejscu przez niego wskazanym w Zamówieniu, poprzez zlecenie podmiotowi trzeciemu wykonania Dostawy Towaru.

 5. Dostawa Towaru odbywa się bezpośrednio do skrzynki na listy, bez pobrania lub za pobraniem lub kurierem. Sposób dostawy zależy od rodzaju zamawianych Towarów, ich wartości i sposobu złożenia Zamówienia.

X. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI NATURAL PHARMACEUTICALS

 1. Natural Pharmaceuticals podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu i Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Serwisu i Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Klientów.

XI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, 

  b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem, 

  c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, 

  d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Klient ma prawo powiadomić Natural Pharmaceuticals o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 3. Klient ma prawo powiadomić Natural Pharmaceuticals o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (w tym Sklepu Internetowego) oraz o niewłaściwej jakości Usług.

 4. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.

 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Serwisu (w tym Sklepu Internetowego) Klient powinien zgłaszać na adres poczty elektronicznej: bok@natural.pl. lub do Infolinii lub pisząc na adres Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa.

 6. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Natural Pharmaceuticals pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Natural Pharmaceuticals. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Natural Pharmaceuticals nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie, tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Natural Pharmaceuticals (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Klient przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Natural Pharmaceuticals powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Natural Pharmaceuticals jako właściwy do korespondencji, tj.: bok@natural.pl.

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z Regulaminu, o których mowa w pkt XI. 1. Natural Pharmaceuticals, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy przepisów obowiązującego prawa, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wezwania i bezskutecznym upływie tego terminu. Wezwanie do zaprzestania naruszeń i oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym dostaną doręczone Klientowi pocztą lub pocztą elektroniczną.

   

XII. ODSTĄPIENIE UMOWY

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży lub umowę o świadczenie Usług jako Konsument może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie czternastu (14) dni zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przy czym Natural Pharmaceuticals przyznaje Klientowi umowne prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi w terminie do trzydziestu (30) dni (na zasadach określonych w ustawienie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i zgodnie z poniższymi zapisami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

  1) dla Umowy Sprzedaży – od dnia odbioru Towaru przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która: 

     a. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

     b. polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 

  2) dla umowy o świadczenie Usługi - od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi

 2. Aby dochować powyższego terminu wystarczy wysłać do Natural Pharmaceuticals przed upływem ww. terminu oświadczenie Klienta o odstąpieniu od danej umowy (Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług). Klient może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie (z podpisem Klienta - w przypadku wysyłania/składania oświadczenia w wersji papierowej) może zostać wysłane w drogą elektroniczną na adres bok@natural.pl, lub w oryginale pocztą na adres Natural Pharmaceuticals. Można je także złożyć osobiście w Natural Pharmaceuticals, a także telefonicznie dzwoniąc na numer Infolinii.

 3. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi w formie elektronicznej, Natural Pharmaceuticals niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.

 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi, umowę od której odstąpiono uważa się za niezawartą.

 5. W przypadku odstąpienie od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Do zwracanego Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem elementy zestawu prezentowego. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Natural Pharmaceuticals, do którego Towar jest zwracany. Prawo do odstąpienia do Umowy Sprzedaży nie przysługuje, w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru (suplementy diety).

 8. Natural Pharmaceuticals niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny w Natural Pharmaceuticals).

 9. Natural Pharmaceuticals dokonuje zwrotu płatności Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w wykonaniu Umowy Sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Podanie numeru konta bankowego, na który Natural Pharmaceuticals ma zwrócić płatność przyspieszy zwrot środków.

 10. Natural Pharmaceuticals może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru, lub dostarczenia przez Klienta dowodu nadania zwracanego Towaru, którekolwiek nastąpi wcześniej.

 11. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi oraz Umowy Sprzedaży w zakresie regularnej dostawy wysyłkowej, także po upływie terminu na odstąpienie, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.

 12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

XIII. REKLAMACJE

 1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Natural Pharmaceuticals oraz w tytułu wad sprzedanych Towarów. 

 2. Reklamacje można składać pocztą na adres: Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej: bok@natural.pl, a także telefonicznie dzwoniąc na numer Infolinii, czy osobiście.

 3. Natural Pharmaceuticals zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Natural Pharmaceuticals zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad.

 5. Jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 6. Właściwości Towaru mogą być utrzymane, jeżeli jest on przechowywany w sposób zgodny z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu Towaru/dołączoną do niego. 

 7. Towar będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć na adres Natural Pharmaceuticals na jego koszt.

 8. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez Natural Pharmaceuticals reklamacji.

 9. Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Natural Pharmaceuticals.

 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Natural Pharmaceuticals jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Natural Pharmaceuticals niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Natural Pharmaceuticals albo Natural Pharmaceuticals nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

   
 12. Klient może zamiast zaproponowanego przez Natural Pharmaceuticals usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Natural Pharmaceuticals.

 13. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Natural Pharmaceuticals nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 14. Natural Pharmaceuticals ponosi koszty dostarczenia Klientowi nowego Towaru.

 15. Klient zostanie poinformowany przez Natural Pharmaceuticals o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć emailem pisząc na adres: bok@natural. pl lub pod numerem Infolinii.

 16. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 17. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji handlowej. Działania mediacyjne, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Natural Pharmaceuticals. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

   
 18. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Natural Pharmaceuticals w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 19. Zgodnie z  Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w  sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Klienci będący Konsumentami mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 20. Powyższe zapisy pkt 16-19 mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Natural Pharmaceuticals zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 21. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Natural Pharmaceuticals ma obowiązek przekazać Klientowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Natural Pharmaceuticals wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Klientowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Natural Pharmaceuticals zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://natural.pl/polityka-prywatnosci/.

XV. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. Jeśli Klient wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, Natural Pharmaceuticals dostarczy mu informacje dotyczące produktów i usług Natural Pharmaceuticals w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).

 2. Subskrypcja Newslettera może wiązać się z  wykorzystaniem danych osobowych w  celu udostepnienia Klientowi reklamy związanej z produktami i usługami Natural Pharmaceuticals za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych.

 3.  Klient może w  każdej chwili zrezygnować z  subskrypcji Newslettera poprzez wysłanie maila na adres dpo@natural.pl lub poprzez kliknięcie na dedykowany link, służący do wypisania się, znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera.

XVI. COOKIES

 1. Natural Pharmaceuticals w związku z prowadzeniem Serwisu używa plików cookies. Informacje dotyczące przetwarzania danych i wykorzystywania przez Natural Pharmaceuticals plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://natural.pl/polityka-prywatnosci/.

XVII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Natural Pharmaceuticals lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 03.07.2019 r. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 05.11.2019 r. z późn. zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeśli materiały takie stanowią przedmiot chroniony na podstawie powołanych przepisów.
 2. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych w Serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami obowiązującego prawa. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Natural Pharmaceuticals: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 3. Natural Pharmaceuticals na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na w Serwisie jedynie w celu skorzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie z Serwisu i jego zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

 4. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

 5. Natural Pharmaceuticals udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów z Serwisu wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

XVIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie oraz w siedzibie Natural Pharmaceuticals.

 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, chyba że inaczej wynika z przepisów obowiązującego prawa. Natural Pharmaceuticals dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Natural Pharmaceuticals informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Natural Pharmaceuticals uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:


  (i) w przypadku umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym (o prowadzenie Konta lub otrzymywanie Newslettera), Natural Pharmaceuticals jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

  a) okoliczności siły wyższej,

  b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

  c) zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.


  Natural Pharmaceuticals poinformuje Klientów, którzy zawarli takie umowy o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres Klienta, pocztą lub pocztą elektroniczną. Klienci, którzy zawarli wskazane umowy, będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

  (ii) w przypadku Umów Sprzedaży - Natural Pharmaceuticals jest uprawniony do zmiany Regulaminu przy czym, zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, jak również na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz Umowy Sprzedaży zawarte na podstawie takich Zamówień.

  Niezależnie od trybu powiadamiania o zmianie Regulaminu określonego w pkt (i) powyżej, o zmianach treści Regulaminu Klienci zostaną również powiadomieni poprzez opublikowanie go na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych i nowych umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartych - od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, dla których taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie.

   
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.06.2020 r.

Formularz odstąpienia od umowy