Ogólne warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów 

1. Niniejsze warunki określają zawieranie pomiędzy Klientem a Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. umowy sprzedaży produktów pozostających w asortymencie Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.


2. Użyte w niniejszym dokumencie definicje otrzymują następujące znaczenie:
2.1. Natural - Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, KRS 0000343007, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, REGON: 142128030, NIP: 951-229-85-27, Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł.
2.2. Produkt – towar sprzedawany przez Natural.
2.3. Pierwsza wysyłka – pierwsza bezpłatna próbka produktu, dostarczenie której obciążone jest kosztami pakowania i przesyłki.
2.4. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży zamówienie na produkt, podając swoje dane osobowe oraz wyrażając zgodę na niniejsze warunki zawierania umów sprzedaży.


3. Złożenie zamówienia w jednej z form przewidzianych niniejszym regulaminem oznacza akceptację warunków określonych niniejszym regulaminem jak również warunków znajdujących się na kuponie zamówienia lub na stronach internetowych Natural.


4. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez Natural zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr. 101 poz. 926) w celu realizacji zamówienia oraz w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia.


5. Zawarcie umowy następuje przez dokonanie jednej z poniższych czynności:
a) złożenie zamówienia przez Klienta, poprzez wypełnienie formularza internetowego i naciśnięcie przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub w inny równoważny sposób).
b) wysłanie prawidłowo wypełnionego kuponu zgłoszeniowego.
c) złożenie zamówienia podczas sprzedaży telefonicznej.


6. W każdym przypadku złożenia zamówienia Natural przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy w rozsądnym terminie. W przypadku podania adresu e-mail przy składaniu zamówienia Klient otrzyma od Natural potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną. W pozostałych przypadkach Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na piśmie, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu, albo – w przypadku zapisania się do regularnej sprzedaży wysyłkowej – z chwilą dostarczenia pierwszego z zamówionych produktów.


7. Jeżeli formularz internetowy lub kupon zgłoszeniowy zawierają taką informację, lub też taka informacja została podana podczas rozmowy telefonicznej, złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapisaniem do regularnej sprzedaży wysyłkowej. Natural będzie wysyłać pełnopłatny produkt z częstotliwością i ceną określonymi przed zawarciem umowy i jasno zakomunikowanymi Klientowi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na kuponie zgłoszeniowym, stronie internetowej bądź udostępnienie jej Klientowi podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej. Przesyłki te będą dostarczane bezpośrednio do skrzynki na listy, bez pobrania, lub za pośrednictwem listu poleconego.


8. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a w przypadku umowy o regularne dostarczanie produktów – od dnia odebrania pierwszej przesyłki. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Klient winien wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Natural o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz należy odesłać pocztą na adres: NATURAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.natural.pl, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy telefonicznie pod numerem telefonu podanym w materiałach dołączonych do produktu. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub telefoniczną Natural niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.


9. W przypadku odstąpienia od umowy Natural zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Natural został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Natural może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


10. W przypadku odstąpienia od umowy Klient winien odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Natural o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.. Klient rezygnujący z regularnych wysyłek ma obowiązek opłacić dotychczas otrzymane produkty lub zwrócić je ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu nie przysługuje w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania produktu żywnościowego (suplementu diety). W celu weryfikacji zwrotu produktów przez klienta Natural prosi o zachowanie dowodu nadania przesyłki zwrotnej. Zwroty należy kierować na adres: NATURAL PHARMACEUTICALS Sp. z o. o., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa.


11. Pierwszą przesyłkę produktu klient może zatrzymać po uiszczeniu wyznaczonej opłaty, niezależnie od tego, czy zamierza otrzymywać dalsze regularne przesyłki produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy z informacji przedstawionych Klientowi na kuponie zgłoszeniowym, stronie internetowej, materiałach promocyjnych bądź udostępnienie jej Klientowi podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej wynika co innego. Klient dokonuje płatności dopiero po otrzymaniu przesyłki. Blankiet wpłaty zostanie dołączony do przesyłki lub w przypadku płatności ratalnych wysyłany na adres podany przez Klienta.


12. Płatności za poszczególne zestawy klient uiszcza na podstawie blankietu wpłaty w podanym na nim terminie. Klient może również dokonywać wpłaty poprzez bankowość internetową. Natural zwraca jednocześnie uwagę na korzystanie w tej sytuacji z numeru konta podanego na najbardziej aktualnym blankiecie.


13. Natural zastrzega, że cena produktu może ulec zmianie. W takiej sytuacji klient może odstąpić od umowy, informując o tym Natural listownie lub telefonicznie oraz dokonując płatności za ostatnio otrzymany produkt lub też odsyłając go na swój koszt.


14. W ramach umów zawartych z klientami Natural zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w zakresie przedmiotu Umowy oraz innych jej elementów. W takich przypadkach Klientom przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania ich o zmianie przez Natural.


15. Natural daje swoim klientom możliwość korzystania z promocji cenowych i innych ofert, dotyczących sprzedaży produktów na innych warunkach ilościowych i cenowych. Natural zastrzega sobie możliwość zmiany cen dla nowych klientów oraz ograniczania ilościowo bądź czasowo liczby produktów dostępnych w ofertach promocyjnych.


16. W przypadku promocji cenowych dotyczących pierwszej wysyłki produktów Natural zastrzega sobie prawo do wysłania tylko jednego produktu objętego promocją na jedno gospodarstwo domowe.


17. Na terenie Polski Natural jest wyłącznym sprzedawcą dystrybuowanych przez siebie produktów.


18. Natural ponosi odpowiedzialność za wady produktów w zakresie uregulowanym w Kodeksie cywilnym. Ewentualne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową konsument może złożyć wysyłając zawiadomienie na adres: Biuro Obsługi Klienta, Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa. Przy składaniu reklamacji prosimy o załączenie reklamowanego produktu.


19. Składając zamówienie klient tym samym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych klientów Natural oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie z powołaną powyżej ustawą klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.


20. Oferta jest dostępna tylko dla klientów posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Natural realizuje zamówienia z adresem dostarczenia wyłącznie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.


21. Natural zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości oraz zamówień bez możliwości potwierdzenia.


22. Natural zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian zarówno w treści Ogólnych Warunków Zawierania Umów. O zmianach treści Ogólnych Warunków Zawierania Umów Klienci zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.sklep.natural.pl o zamiarze wprowadzenia zmian oraz treści proponowanych zmian w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów.
Klienci posiadający aktywne Konto Użytkownika lub Klienci, którzy zawarli umowy o charakterze ciągłym (w szczególności umowy subskrypcji) zostaną dodatkowo powiadomieni przez Natural o zmianach w Ogólnych Warunkach Zawierania Umów poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym lub na wskazany adres korespondencyjny, informacji zawierającej zestawienie zmian Ogólnych Warunków Zawierania Umów. W przypadku, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Ogólnych Warunków Zawierania Umów, może wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Ogólnych Warunków Zawierania Umów.


23. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.


24. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży zawieranych z zastosowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Zawierania Umów będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu, co w żadnym razie nie ogranicza jednak uprawnienia kupującego do wystąpienia do sądu. Klient może skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.