Ogólne warunki umowy sprzedaży Natural Pharmaceuticals sp. z o.o.

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, Dostawy Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji Towaru. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, treść Zamówienia, informacje zamieszczone przy Towarze w Sklepie Internetowym, podawane przez konsultanta Infolinii.
 3. Sprzedający umożliwia zawieranie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii oraz listownie.
 4. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:
 1. Sprzedający lub Natural Pharmaceuticals–Natural Pharmaceuticals Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000343007, posiadająca numer NIP: 951-229-85-27, REGON: 142128030, kapitał zakładowy: 2.000.000 złotych; e-mail: bok@natural.pl; telefon: 22 490 69 67;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 3. Infolinia – centrum telefonicznej obsługi Kupującego, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć Zamówienie; Infolinia jest dostępna pod numerem telefonu: 22 490 69 67 (koszt 1 minuty połączenia jest zgodny z taryfikatorem operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00;
 4. Zamówienie – oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Kupującego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, precyzujący ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar;
 5. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Usłudze, o Towarach, ich cenie i dostępności oraz kupić Towar oraz zlecić jego Dostawę;
 6. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – niniejszy zbiór ogólnych warunków stanowiących treść każdej Umowy Sprzedaży;
 7. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego, w szczególności suplementy diety;
 8. Umowa sprzedaży -umowa sprzedaży zawierana na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 9. Dostawa towaru -umowa o świadczenie usług transportu Towaru w miejsce wskazane przez Kupującego w Zamówieniu.

II.

TOWARY

 1. Sprzedający sprzedaje Towary:
  1. jako pojedyncze albo
  2. w ramach programu regularnej sprzedaży wysyłkowej.
 2. Informacja o tym, czy przedmiot Umowy Sprzedaży jest pojedynczym Towarem, czy częścią programu regularnej sprzedaży wysyłkowej jest podana w informacjach zamieszczonych przy Towarze w sklepie internetowym, podawana przez konsultanta Infolinii lub zamieszczona w drukowanych materiałach reklamowych Sprzedającego.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pojedynczego Towaru nie jest w żaden sposób uzależnione od zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów. Sprzedający nie wiąże wykonania swojego zobowiązania wynikającego z zawarcia przez Kupującego Umowy Sprzedaży dotyczącej pojedynczego Towaru z koniecznością zawarcia przez Kupującego Umowy Sprzedaży dotyczącej innych Towarów.

III.

CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sprzedającego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sprzedającego wyrażone są wartościami brutto.
 3. W przypadku zmiany ceny Towarów Sprzedający wysyła do Kupującego stosowne pismo informujące o zmianie ceny. Kupujący w takim przypadku ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia informacji o zmianie ceny Towaru, ze skutkiem opisanym w pkt. VII, poniżej.

 IV.

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Kupujący i Sprzedający.
 2. Umowa Sprzedaży pojedynczego Towaru jest zawierana na czas wykonania tej umowy.
 3. Umowa Sprzedaży Towarów w ramach programu regularnej sprzedaży wysyłkowej jest zawarta na czas nieokreślony. Kupujący może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, doręczając Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii, pocztą, pocztą elektroniczną, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży Towarów w programie regularnej sprzedaży wysyłkowej wywiera skutek po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego czternaście (14) dni od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Sprzedaży.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  1. w przypadku składania Zamówienia przy wykorzystaniu kuponu zamówienia – doręczenia Sprzedającemu wypełnionego kuponu zamówienia stanowiącego część materiału reklamowego Sprzedającego;
  2. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii – doręczenia Sprzedającemu (w odpowiedzi na potwierdzenie treści proponowanej przez Sprzedającego Umowy Sprzedaży wysłane Kupującemu pocztą lub pocztą elektroniczną) oświadczenia Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  3. w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego – doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego potwierdzenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”).
 5. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ceną za Dostawę Towaru.
 6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  1. poinformuje Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo
  2. zaproponuje Kupującemu zmianę Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których Dostawa nie jest możliwa.W przypadku wyboru pkt. b) przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji, Sprzedający odstępuje od Umowy Sprzedaży).
 7. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji zmiany Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa, Kupujący może potwierdzić Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub telefonicznie swoją zgodę na częściową zmianę Umowy Sprzedaży, lub odstąpienie od całości Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Sprzedający zmieni Umowę Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 6 i 7, powyżej, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia zawarte w pkt. VII. poniżej.

V.

PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący zawierając Umowę Sprzedaży płaci cenę za Towar i Dostawę Towaru.
 2. Cena Towaru oraz wynagrodzenie za Dostawę towaru w przypadku pojedynczego Towaru oraz pierwszego Towaru z programu regularnej sprzedaży są płatne przy odbiorze lub na numer konta bankowego wskazany w rachunku dołączonym do przesłanego Towaru w terminie wskazanym na blakniecie płatności, chyba, że Kupujący uiścił cenę i wynagrodzenie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w zależności od warunków zamówienia.
 3. Niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.

VI.

DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa pojedynczego Towaru lub pierwszego Towaru z programu regularnej sprzedaży następuje w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Dostawa drugiego i kolejnych Towarów z programu regularnej sprzedaży następuje najczęściej raz w miesiącu, najrzadziej raz w roku, zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w miejscu przez niego wskazanym w Zamówieniu, poprzez zlecenie podmiotowi trzeciemu wykonania Dostawy Towaru.
 5. Dostawa Towaru odbywa się bezpośrednio do skrzynki na listy, bez pobrania lub kurierem.

VII.

ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący, który zawarł Umowę Sprzedaży może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania pojedynczego Towaru albo pierwszego Towaru z programu regularnej sprzedaży. Aby skutecznie odstąpić od umowy należy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Kupującego może zostać wysłane na adres Sprzedającego drogą elektroniczną, lub pocztą. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 2. W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w zapieczętowanym opakowaniu w takiej ilości i jakości, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem elementy zestawu prezentowego. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 7. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia w którym zostało mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedającego).
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania Towaru (suplementu diety).
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w wykonaniu Umowy Sprzedaży. Podanie numeru konta bankowego, na który Sprzedający ma zwrócić płatność przyspieszy zwrot środków.
 10. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru, lub dostarczenia przez Kupującego dowodu nadania zwracanego Towaru, którekolwiek nastąpi wcześniej.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

VIII.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.
 2. Reklamacje Towaru rozpatruje Sprzedający. Jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że  istniała w chwili wydania Towaru.
 3. Właściwości Towaru (suplementu diety) mogą być utrzymane, jeżeli jest on przechowywany w odpowiedni sposób.
 4. Towar będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć na adres Sprzedającego na jego koszt.
 5. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji.
 6. Kupujący otrzyma  potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 10. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia Kupującemu nowego Towaru.
 12. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć emailem pisząc na adres: bok@natural.pl lub pod numerem Infolinii.
 13. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 14. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó
 15. Kupującemu przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy  wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Działania mediacyjne, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),  są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
 16. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Sprzedającego w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 17. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Kupujący mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 18. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Kupującego reklamacji spór  nie został rozwiązany, Sprzedający ma obowiązek przekazać Kupującemu, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Sprzedający wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Kupującemu, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Sprzedający zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

 IX.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, której stroną jest Kupujący lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Kupujących przez Natural Pharmaceuticals na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 f RODO):
 2. Natural Pharmaceuticals zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Natural Pharmaceuticals podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, zapobieganiu wycieku danych osobowych oraz ich zniekształceniu.
 3. Natural Pharmaceuticals przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, iż administratorem danych jest Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa) wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343007, REGON 142128030, NIP 951-229-85-27.
  1. marketing bezpośredni produktów lub usług Natural Pharmaceuticals;
  2. poprawa jakości sprzedawanych przez Natural Pharmaceuticals towarów lub usług;
  3. wsparcie usług płatniczych;
  4. obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
  5. wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
  6. analizy oraz inne cele statystyczne oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Natural Pharmaceuticals obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
 6. Natural Pharmaceuticals przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)/ adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, data urodzenia/wiek, płeć.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe Kupujących przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Natural Pharmaceuticals przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla realizowania zamówień oraz świadczenia usług gwarancyjnych, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Natural Pharmaceuticals oraz do celów analizy i innych celów statystycznych jest prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez Natural Pharmaceuticals (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (zgodnie z Motywem 47 Preambuły RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Dane osobowe przetwarzane dla celu marketingu bezpośredniego oraz do celów analizy i innych celów statystycznych Natural Pharmaceuticals przetwarza, w tym przechowuje do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.
 10. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkowników lub Kupujących w celu marketingu bezpośredniego oraz do celów analizy i innych celów statystycznych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 11. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów (pkt. IX ust. 4).
 12. W celach opisanych w pkt. 8, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 13. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
  1. podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniających transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
  2. podmioty świadczące nam usługi marketingowe, agencje reklamowe;
  3. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
  4. podmioty świadczące nam usługi doradcze lub audytowe;
  5. organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne.
 15. Zgodnie z przepisami, każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Natural Pharmaceuticals, ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do „bycia zapomnianym” oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 16. Realizacja praw podmiotu danych jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie Natural Pharmaceuticals, poprzez przesłanie listu pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną na adres: DPO@natural.pl.
 17. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane oraz nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
  1. ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Natural Pharmaceuticals w przepisach obowiązującego prawa lub
  2. gdy przetwarzanie tych danych jest konieczne dla ustalania, dochodzenia i obrony przez Natural Pharmaceuticals jej roszczeń.
 18. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki Kupującego i Natural Pharmaceuticals łączy Umowa Sprzedaży.

 

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w siedzibie Sprzedającego, oraz na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość. Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres Kupującego, pocztą lub pocztą elektroniczną. Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 3. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018.

 

Formularz odstąpienia od umowy