Reklamacje i zwroty

I. Odstąpienie od umowy


1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3 Regulaminu. 


2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. 


3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sklepu płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Klient nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 (czternastu) dni. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.


4.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie ma zastosowania w przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.


II. Postępowanie reklamacyjne.


1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.


2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.


3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3 Regulaminu. Jeżeli Klient żąda wymiany produktu albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.


4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.


III. Postanowienia końcowe.


1.W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.


2. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

3. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.


4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie obecnie obowiązujące  przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

***

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży znajduje się TUTAJ.